avatar 0.01 0.45
avatar 0.00 0.44
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.64 0.24
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00