avatar 0.00 0.84
avatar

Krambelhor

Vadim

0.00 0.89
avatar 0.39 0.64
avatar 0.02 0.87
avatar 0.00 0.86
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.42
avatar

inscriptor

inscriptor

26.36 12.38
avatar 0.00 0.00
avatar 1.12 0.94
avatar 0.01 0.95
avatar 0.00 0.89
avatar 0.01 0.45
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00