avatar 0.01 0.95
avatar 0.01 0.88
avatar 0.01 0.87
avatar 0.01 0.53
avatar 0.01 0.45
avatar 0.01 0.87
avatar 0.01 0.49
avatar 0.01 0.53
avatar 0.01 0.49
avatar 0.01 0.85
avatar 0.01 0.47
avatar 0.01 0.49
avatar 0.00 0.84
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.42