avatar 1.12 0.94
avatar 0.02 0.92
avatar

MRC

0.01 0.89
avatar

Krambelhor

Vadim

0.00 0.89
avatar 0.00 0.89
avatar 0.01 0.88
avatar 0.01 0.87
avatar 0.02 0.87
avatar 0.01 0.87
avatar 0.00 0.86
avatar

AVE

0.00 0.86
avatar 0.00 0.86
avatar 0.00 0.86
avatar 0.00 0.86
avatar 0.00 0.85